Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden All Things Majestic leverancier

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van All Things Majestic en iedere Overeenkomst tussen All Things Majestic en Koper en op elk Product en/of elke dienst zoals door All Things Majestic wordt aangeboden.

2.2       De Algemene Voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.4       Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Artikel 3 De totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle door All Things Majestic gedane Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2       De Overeenkomst tussen de Klant en All Things Majestic komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod van All Things Majestic. De Overeenkomst komt elektronisch tot stand, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden op de Website. De Overeenkomst kan ook tot stand komen tussen Partijen via de e-mail door acceptatie van Klant op het aanbod van All Things Majestic.

3.3       Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden Producten om een goede beoordeling van het Aanbod door Koper mogelijk te maken. De door All Things Majestic gebruikte afbeeldingen en maten dienen enkel ter illustratie. Koper kan geen rechten aan deze afbeeldingen en maten ontlenen.

3.4       Nadat de Klant tot aankoop over is gegaan, ontvangt de Klant van All Things Majestic een schriftelijke bevestiging per e- mail van de aankoop. Daarin staat vermeldt het Product dat de Klant heeft gekocht, wat het Product kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt. De Klant ontvangt een tweede e-mail wanneer de bestelling over is gedragen aan de verzendservice met daarin de track & trace code. De Klant ontvangt de factuur digitaal.

3.5       Nadat de bestelling is geplaatst, is het voor de Klant niet meer mogelijk om deze te wijzigen.

3.6       All Things Majestic heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met een Koper te annuleren.

3.7       Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is All Things Majestic hier niet aan gebonden en wordt All Things Majestic in staat gesteld deze fouten te herstellen.

3.8       Levertijden op de Website zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.9       Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. All Things Majestic hanteert een op = op principe.

 

Artikel 4. Annulering, opzegging en wijziging van de Overeenkomst

4.1       Als de Koper een consument is, dan heeft de Koper een Herroepingsrecht. De Klant heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant. Het Herroepingsrecht geldt niet als de Klant geen consument is en ook niet als sprake is van een maatwerk bestelling of een bestelartikel.

4.2       Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Als de Klant van zijn/haar Herroepingsrecht gebruik maakt, dan zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan All Things Majestic retourneren.

4.3       Als de Klant gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant. All Things Majestic zal het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, binnen uiterlijk 14 dagen na terugzending aan de Klant terugbetalen.

4.4       Als de Klant geen consument is, dan heeft de Klant 24 uur de mogelijkheid na het plaatsen van de bestelling om de bestelling te annuleren, tenzij het een bestelartikel betreft en All Things Majestic de bestelling al heeft geplaatst. Indien All Things Majestic kosten heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, dan is Koper verplicht dergelijke kosten voor zover redelijk te vergoeden. All Things Majestic behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding bestaat uit in ieder geval 50% van het factuurbedrag, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

4.5       Zowel Koper als All Things Majestic kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Als een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is All Things Majestic nimmer gehouden tot restitutie van al ontvangen gelden en/of het vergoeden van schade aan Koper.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1       Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het Product, worden zichtbaar wanneer de Klant het Product heeft toegevoegd aan de winkelwagen.

5.2       All Things Majestic heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. All Things Majestic zal de Koper schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

5.3       Betaling dient altijd vooraf plaats te vinden. All Things Majestic gaat niet over tot het verzenden van een bestelling voordat de betaling van de betreffende bestelling door All Things Majestic is ontvangen.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de Klant  

6.1       De Klant ziet erop toe dat alle data en/of informatie die All Things Majestic nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig en compleet bij All Things Majestic wordt aangeleverd. De Klant is verplicht eventuele onjuistheden in de door de Klant aan All Things Majestic verstrekte informatie onverwijld aan All Things Majestic te melden.

 

Artikel 7. Levering en uitvoering

7.1       All Things Majestic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

7.2       Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan All Things Majestic kenbaar heeft gemaakt. Indien de Klant een onjuist adres opgeeft, dan worden extra kosten in rekening gebracht bij de Klant. Mocht de Klant zich hierna beroepen op het Herroepingsrecht, dan zullen deze kosten verschuldigd blijven.

7.3       All Things Majestic zal de Producten, na betaling door de Klant, zo spoedig mogelijk leveren. De levertijd is te allen tijde indicatief. De door All Things Majestic op de Offerte vermelde levertijden betreffen een schatting en kunnen nimmer worden gezien als fatale termijnen. Koper kan aan een dergelijke inschatting geen rechten ontlenen.

7.4       Levering vindt plaats tot aan de deur van Koper. Indien Koper dit wenst kan levering in het pand en/of magazijn van Koper geschieden. Alle bijkomende kosten en/of daardoor ontstane schade zijn voor rekening en risico van Koper.

7.5       Levering op een verdieping anders dan begane grond c.q. benedenverdieping is enkel mogelijk indien Partijen dit expliciet overeenkomen. Indien wordt overeengekomen dat levering anders dan begane grond c.q. benedenverdieping dient te geschieden komt dit geheel voor rekening en risico van de Koper.

7.6       Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

7.7       Koper dient zelf de benodigde voorzieningen en/of beveiligingsmaatregelen te treffen indien Producten op Koper zijn locatie worden opgeslagen. Alle schade die ontstaat na levering, komt voor risico van Koper, hieronder wordt tevens verstaan het verkeerd opslaan van de zaken ten gevolge waarvan schade ontstaat.

7.8       In geval van ontbinding in overeenstemming met het vorige lid zal All Things Majestic het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 8. De kwaliteit van de Producten   

8.1       De Producten voldoen aan de Overeenkomst en aan de in het Aanbod vermelde specificaties. Op elk Product dat All Things Majestic aan de Klant levert, is de wettelijke garantie van toepassing. De termijn van de garantie is afhankelijk van het betreffende Product. Bij vragen over de garantietermijn kan de Klant contact opnemen met All Things Majestic.

8.2       Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan All Things Majestic worden gemeld op [email protected].

8.3       Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij gemotiveerd het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door All Things Majestic om de ingediende reclames te controleren.

8.4       Klachten over Producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

8.5       Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

8.6       Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

8.7       Koper is verplicht zelf te onderzoeken op welke wijze de zaken gebruikt dient te worden. All Things Majestic erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de zaak door Koper. De gevolgen van onjuist gebruik komen altijd voor risico van Koper. Koper vrijwaart All Things Majestic ter zake alle aanspraken van Koper dan wel derden die het gevolg zijn van onjuist gebruik van de Producten die door Verkoper zijn geleverd.

 

Artikel 9.  Overmacht

9.1       Indien All Things Majestic door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat All Things Majestic tot enige schadevergoeding tegenover de Klant is gehouden.

9.2       Een niet aan All Things Majestic toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 30 dagen te bedragen.

9.3       Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch All Things Majestic, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van All Things Majestic tot prestatie wordt opgeschort zonder dat tegenover de Klant tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1     Koper vrijwaart All Things Majestic ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voor alle uit het gebruik van de Producten voortvloeiende schade en vrijwaart All Things Majestic uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. Indien het uitvoeren van Overeenkomst door All Things Majestic leidt tot aansprakelijkheid van All Things Majestic jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door All things Majestic in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde.

10.2     All Things Majestic is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van het gebruik van door All things Majestic geleverde Producten is uitgesloten.

10.3     Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade dat ontstaat nadat de Producten zijn afgeleverd en worden opgeslagen op locatie van Koper zelf.

10.4     Koper is zelf aansprakelijk voor schade aan de producten als gevolg van de door hem of door hem ingehuurde derden verrichte installatie en/of montage van de producten. Koper vrijwaart All Things Majestic voor alle aanspraken van derden ten gevolge hiervan.

10.5     Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van All Things Majestic vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij All Things Majestic binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en Producten van All Things Majestic toe aan All Things Majestic Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

11.2     Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van All Things Majestic rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1     Als de Koper niet tevreden is over de Producten van All Things Majestic, dan is de Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht” of via het contactformulier op de website.

12.2     De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil All Things Majestic de klacht in behandeling kunnen nemen.

12.3     All Things Majestic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

13.1     All Things Majestic gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Koper en zal deze slechts conform de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal All Things Majestic de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].

13.2     Indien All Things Majestic op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

13.3     Persoonsgegevens welke door de Koper aan All Things Majestic worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst. De volgende leden worden van dit artikel worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

13.4     All Things Majestic verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Koper persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van diensten in het kader van de Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. All Things Majestic zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Koper is vastgesteld. All Things Majestic zal de Koper op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van All Things Majestic tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

13.5     Ten aanzien van de in dit artikel genoemde verwerkingen zal All Things Majestic  zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
De verplichtingen van All Things Majestic  die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van All Things Majestic , waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

13.6     All Things Majestic zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

13.7     In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een data-lek in de zin van artikel 33 AVG zal All Things Majestic de Koper daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
All Things Majestic zal de Koper waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1     Op elke Overeenkomst tussen All Things Majestic en Koper is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2     All Things Majestic heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Koper hierover informeren. De meest actuele versie is te vinden op de website.

14.3     Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen All Things Majestic en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Artikel 15. Wijziging

15.1     All Things Majestic is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van All Things Majestic zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 16. Reparatieclausule nietigheden

16.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

16.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling - vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

16.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

© 2023, All Things Majestic 

-------

 

Algemene Voorwaarden All Things Majestic aannemerij

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van All Things Majestic en iedere Overeenkomst tussen All Things Majestic en Klant en op elk Product en/of elke dienst zoals door All Things Majestic wordt aangeboden.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met All Things Majestic, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld.

2.2       De Algemene Voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.4       Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.

2.5       Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Artikel 3 De totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle door All Things Majestic gedane Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. All Things Majestic is slechts aan een Offerte gebonden als deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2       De Overeenkomst tussen de Klant en All Things Majestic komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod van All Things Majestic.

3.3       Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemer niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4       Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3.5       Als de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is All Things Majestic hier niet aan gebonden en wordt All Things Majestic in staat gesteld deze fouten te herstellen.

3.6       Levertijden van de materialen en de planning van de uitvoering van de Werkzaamheden, zijn indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 4. Annulering, opzegging en wijziging van de Overeenkomst

4.1       De Klant is gerechtigd om wijzigingen aan All Things Majestic op te dragen. All Things Majestic zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich meebrengt.

4.2       All Things Majestic is niet verplicht een door de Klant opgedragen wijziging uit te voeren indien:
a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat All Things Majestic zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
d. de uitvoering van de wijziging voor All Things Majestic naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.

4.3       Als All Things Majestic weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de Klant meedelen.

4.4       Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.5       Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/ of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. All Things Majestic zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. De Klant wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

4.6       Als de wijziging en/ of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal All Things Majestic de Klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

4.7       In afwijking van het te dezen bepaalde zal All Things Majestic geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan All Things Majestic kunnen worden toegerekend.

4.8       Zowel Klant als All Things Majestic kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Als een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is All Things Majestic nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of het vergoeden van schade aan Klant.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1       De door All Things Majestic gehanteerde tarieven en prijzen zijn in euro en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, tol, verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ook zijn uitgesloten de kosten van huur van een heftruck, shovel en/of graafmachine en/of hoogwerker voor zover nodig bij de uitvoering van het werk (zulks ter beoordeling van All Things Majestic).

5.2       Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

5.3       Als geen prijs is overeengekomen dan wordt de het loon van All Things Majestic in regie berekend tegen de gangbare tarieven van All Things Majestic, vermeerderd met de door All Things Majestic gemaakte kosten.

5.4       All Things Majestic is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen:

- stijging kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;

- stijging van verzend- en leveringskosten;

- omstandigheden die met bovenstaande vergelijkbaar zijn.

5.5       De in artikel 5.4 genoemde prijsstijging mag worden doorbelast als All Things Majestic kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen (van 2,5% of meer) hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een Klant die consument is, is in geval van prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij All Things Majestic zich daarna alsnog bereid verklaart de Overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke prijs. 

5.5       Betaling van facturen van All Things Majestic dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders op de factuur vermeldt.

 

Artikel 6. De eindafrekening

6.1       Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient All Things Majestic bij de Klant de eindafrekening in. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

6.2       In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer en/of minderwerk opgenomen.

6.3       De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behalve opgedragen meer- en/of minderwerk.

6.4       Als All Things Majestic bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens wanneer er sprake is van meerwerk.

6.5       Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na verzending van de rekening.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant  

7.1       De Klant ziet erop toe dat:

  1. alle data en/of informatie die All Things Majestic nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig en compleet bij All Things Majestic wordt aangeleverd;
  2. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd veilig en goed bereikbaar is;
    c. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen tijdig geregeld zijn.

 

Artikel 8. Rechten en verplichtingen van All Things Majestic   

8.1       All Things Majestic zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2       All Things Majestic is bevoegd (onderdelen van) het werk door derden te laten verrichten.

8.3       All Things Majestic is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Klant voor te leggen.

8.4       All Things Majestic is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen.

8.5.      All Things Majestic is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de Klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door All Things Majestic van door de Klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen.

 

Artikel 9. Vergunningen

9.1       Als is overeengekomen dat All Things Majestic zorgdraagt voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is de Klant verplicht All Things Majestic alle benodigde medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan.

9.2       Als een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming redelijkerwijs niet wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen Partijen met elkaar overleggen en zo nodig de Overeenkomst wijzigingen of ontbinden.

 

Artikel 10. Oplevering

10.1     Het werk van All Things Majestic wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. de Klant het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door de Klant in gebruik is genomen, dan wel het gedeelte dat door de Klant in gebruik is genomen;
c. All Things Majestic schriftelijk aan de Klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Klant niet binnen acht (8) dagen na de dag van die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten;
d. All Things Majestic het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van facturen (met een minimum van dertig (30) dagen) kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

10.2     Keurt de Klant het werk niet goed, dan is de Klant verplicht All Things Majestic in de gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn van tenminste 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding van opleverpunten door de Klant.

10.3     De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Klant geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is voor oplevering.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
11.1     Alle door All Things Majestic geleverde zaken blijven eigendom van All Things Majestic totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met All Things Majestic gesloten Overeenkomst is nagekomen.
11.2     De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 12. De kwaliteit van de Producten   

12.1     De Producten voldoen aan de Overeenkomst en aan de in de Offerte vermelde specificaties. Op elk Product dat All Things Majestic aan de Klant levert, is de wettelijke garantie van toepassing. De termijn van de garantie is afhankelijk van het betreffende Product. Bij vragen over de garantietermijn kan de Klant contact opnemen met All Things Majestic.

12.2     Klachten over Producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

12.3     Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

12.4     Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, maar slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

12.5     Klant is verplicht zelf te onderzoeken op welke wijze de zaken gebruikt dient te worden. All Things Majestic erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de zaak door Klant. De gevolgen van onjuist gebruik komen altijd voor risico van Klant. Klant vrijwaart All Things Majestic ter zake alle aanspraken van Klant dan wel derden die het gevolg zijn van onjuist gebruik van de producten die door Verkoper zijn geleverd.

 

Artikel 13. Modellen, kleuren, afwijkingen

13.1     Modellen, proefstukken, voorraadpartijen en/of schetsen die worden getoond door de Klant en/of All Things Majestic gelden als indicatief zonder dat de door All Things Majestic te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.

13.2     Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, een model, kleur respectievelijk proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe betekenis als het geleverde werk geschikt is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 

Artikel 14.  Overmacht

14.1     Als All Things Majestic door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat All Things Majestic tot enige schadevergoeding tegenover de Klant is gehouden.

14.2     Een niet aan All Things Majestic toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 30 dagen te bedragen.

14.3     Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch All Things Majestic, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van All Things Majestic tot prestatie wordt opgeschort zonder dat tegenover de Klant tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1     Klant vrijwaart All Things Majestic ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voor alle uit het gebruik van de Producten voortvloeiende schade en vrijwaart All Things Majestic uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. Als het uitvoeren van Overeenkomst door All Things Majestic leidt tot aansprakelijkheid van All Things Majestic jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door All Things Majestic in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde.

15.2     All Things Majestic is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van het gebruik van door All things Majestic geleverde Producten is uitgesloten.

15.3     Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade dat ontstaat nadat de Producten zijn afgeleverd en worden opgeslagen op locatie van Klant zelf.

15.4     Klant is zelf aansprakelijk voor schade aan de producten als gevolg van de door hem of door hem ingehuurde derden verrichte installatie en/of montage van de producten. Klant vrijwaart All Things Majestic voor alle aanspraken van derden ten gevolge hiervan.

15.5     Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van All Things Majestic vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij All Things Majestic binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 16. Intellectuele Eigendomsrechten

16.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en Producten van All Things Majestic toe aan All Things Majestic. Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

16.2     Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van All Things Majestic rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst

 

Artikel 17. Klachtenregeling

17.1     Als de Klant niet tevreden is over de Dienstverlening van All Things Majestic, dan is de Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.

17.2     De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil All Things Majestic de klacht in behandeling kunnen nemen.

17.3     All Things Majestic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

18.1     All Things Majestic gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klanten en zal deze slechts in overeenstemming met de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal All Things Majestic de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].

18.2     Als All Things Majestic op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

18.3     Persoons-gegevens welke door de Klant aan All Things Majestic worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst. De volgende leden worden van dit artikel worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

18.4     All Things Majestic verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Klant persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van diensten in het kader van de Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. All Things Majestic zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. All Things Majestic zal de Klant op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van All Things Majestic tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet al in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

18.5     Ten aanzien van de in dit artikel genoemde verwerkingen zal All Things Majestic  zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
De verplichtingen van All Things Majestic  die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van All Things Majestic , waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

18.6     All Things Majestic zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

18.7     In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een data-lek in de zin van artikel 33 AVG zal All Things Majestic de Klant daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
All Things Majestic zal de Klant waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1     Op elke Overeenkomst tussen All Things Majestic en Klant is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2     All Things Majestic heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Klant hierover informeren. De meest actuele versie is te vinden op de website.

19.3     Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen All Things Majestic en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Artikel 20. Wijziging

20.1     All Things Majestic is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van All Things Majestic zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden

21.1     Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

21.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling - vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

21.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

© 2023, All Things Majestic 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »